საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
 
საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი (გამგეობა)
ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 

ამირან კინწურაშვილი

ტელ: 595 36 96 36

Amiko386@yahoo.com

 

 
საჯარო ინფორმაციაზე  პასუხისმგებელი პირი (საკრებულო)

საკრებულოს აპარატის იურიდიული განყოფილების უფროსი

ქეთევან ყუფარაძე

ტელ: 577 62 73 74

Ketiyuparadze@gmail.com

 

 

 

საჯარო ინფორმაცია ღიაა, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და დადგენილი წესით პერსონალურ მონაცემებს, სახელმწიფო ან კომერციულ საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა. ყველას აქვს უფლება მოითხოვოს საჯარო ინფორმაცია მისი ფიზიკური ფორმისა და შენახვის მდგომარეობის მიუხედავად და აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა, თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

 

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან  დაკავშირებული საკანონმდებლო აქტები: