11 იანვარი-იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ა(ა)იპ ,,ხონის სამუსიკო სკოლის’’ შენობაში განთავსებული საიჯარო ობიექტი (მაღაზია N4) - ხონის მუნიციპალიტეტი - www.khoni.gov.ge
ტელ: 0 (495) 22 25 55
11 იანვარი-იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ა(ა)იპ ,,ხონის სამუსიკო სკოლის’’ შენობაში განთავსებული საიჯარო ობიექტი (მაღაზია N4)

იჯარით გაიცემა ხონის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული, ა(ა)იპ ,,ხონის სამუსიკო სკოლის’’ შენობაში განთავსებული საიჯარო ობიექტი (მაღაზია N4)

https://www.eauction.ge/Home/EntityView/576429?fbclid=IwAR29z23s1moc2LHkMQS9Pd4Tmh21JmBUX0LvcxkGXIAt2kn8OLSneobqzfw